Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

1 การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย
2 ทะเบียนนิติกรรม
3 ทะเบียนศาลเจ้า
4 การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด
5 การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ
6 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์
7 การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่
8 การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
9 การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
10 การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
11 การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
12 การเลิกมูลนิธิ
13 การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ
14 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ
15 การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
16 การเลิกสมาคม
17 การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
18 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม
19 การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
20 การสละมรดก
21 การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
22 การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
23 การทำพินัยกรรมด้วยวาจา
24 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ
25 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
26 การสอบสวนรับรอง