Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักงานเขต

เขตประเวศสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบนายแสวง จันทพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯดำเนินการกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ วิชา
กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ วิชา
1. แปรรูปผลผลิต(ทำแหนมเห็ด) ณ กลุ่มนำ้พริกแปรรูป. ชุมชนมัสยิดดอกไม้ โดยวิทยากร อาจารย์เลิศลักษณ์ จิตเลิศวิลัย จากสำนักพฒนาสังคม
2. วิชาการเพาะเห็ดฟางตะกร้า ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย วิทยากร น.ส.ลัดดาวัณย์ เพียรงาม จากกรมส่งเสริมการเกษตร
3. วิชา ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (ทำกระเป๋าผักตบชวา) ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ วิทยากร น.ส.สง่า ม่วงงาม จากสำนักพัฒนาสังคม
4. วิชาขนมไทย ทำขนมช่อม่วง ชุมชนเปรมฤทัยล๊อก 17 วิทยากรนายพงษ์ดนัย ศรีฤกษ์จากสำนักพัฒนาสังคม เป็นผู้ดำเนินการสอนฝึกอาชีพในครั้งนี้

ข่าว:อาร์แสวง
ภาพ:ฝ่ายพัฒนาชุมชน