Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คำขอใบอนุญาต

1.คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบอภ.3)

2.คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.5)

3.คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.5)

4.คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ ( อภ.9)

5.คำขอโอนการดำเนินกิจการ (อภ.8)

6.ใบรับรองแพทย์ (สณ.11)

7.คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ อภ.1)

8.คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (สอ.1)

9.คำขอรับใบแทนหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.8)

10.คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.12)