Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สมาคม

จดทะเบียนแต่งต้้งเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม (3มี.ค.58)
    3. เอกสารประกอบการขออนุญาตจดทะเบียน
แต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
(เอกสารทุกอย่าง 3 ชุด)
 
          1. ยื่นคำขอตาม แบบ (ส.ค. 3) โดยนายกสมาคม (เดิม) ของสมาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุม          หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นผู้ลงนามในคำขอ และยื่น ณ สำนักงานเขต ตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่      ของสมาคม ภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการ
หากเกินกำหนดจะต้องถูกดำเนินคดีระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับ    ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)
          2. สำเนารายงานการประชุม ที่แสดงถึงมติของที่ประชุมให้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
          กรณี กรรมการท่านใดลาออก ให้แนบหนังสือลาออกด้วย
          3. สำเนาหนังสือ ส.ค. 6 (ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการ (ฉบับล่าสุด) 
          4. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการของสมาคม (ใหม่)
          5. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการของสมาคม (เดิม)
          6. ข้อบังคับ/ตราสาร ของสมาคม
          7. บันทึกคำให้การฐานะและความประพฤติของผู้ที่จะเป็นกรรมการของสมาคม (ตามแบบฟอร์ม) และแนบหลักฐาน ดังนี้
                    1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2) สำเนาทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ
            1. บุคคลที่เป็นข้าราชการ เทียบเท่าระดับ 6 ขึ้นไป สามารถยื่นเฉพาะสำเนาบัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน /โดยไม่ต้องทำบันทึกคำให้การ
            2. บุคคลที่เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือสมาคมอื่น สามารถยื่นเฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบสำคัญแต่งตั้งเป็นกรรมการของมูลนิธิหรือสมาคมอื่นๆ นั้น /โดยไม่ต้องทำบันทึกคำให้การ
           3. กรรมการของสมาคมเป็นคนต่างชาติ ให้สำนักงานเขตทำหนังสือขอตรวจสอบประวัติฐานะและความประพฤติ
โดยแนบสำเนาหนังสือเดินทางของบุคคลนั้น ถึง...
            - สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
            - สถานทูตของประเทศที่บุคคลนั้นถือสัญชาติ
กรณี สถานทูตใด ตอบเรื่องล่าช้า หรือไม่อนุญาตให้ตรวจสอบฯ ให้รายงานผลตรวจสอบฯ เฉพาะของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ 
           4. เมื่อได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแล้ว เสียค่าธรรมเนียม 200.- บาท ค่าคำขอ 5.- บาท รวม 205.- บาท
บันทึกเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….