Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สมาคม

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม(3มี.ค.58)
2. เอกสารประกอบการขออนุญาตจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
 (เอกสารทุกอย่าง 3 ชุด)
 
          1. ยื่นคำขอตาม แบบ (ส.ค. 2) โดยนายกสมาคม (เดิม) ของสมาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุม          หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นผู้ลงนามในคำขอ และยื่น ณ สำนักงานเขต ตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่     ของสมาคม ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติของที่ประชุมใหญ่ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
หากเกินกำหนดจะต้องถูกดำเนินคดีระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับ    ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)
          2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญ/ประชุมใหญ่วิสามัญ ที่แสดงถึงมติของที่ประชุมใหญ่ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
          3. สำเนาใบสำคัญ ส.ค. 6 (ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการ ฉบับล่าสุด) 
          4. ข้อบังคับของสมาคม (ฉบับเก่า)
          5. ข้อบังคับของสมาคม (ฉบับใหม่)
          6. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมของฉบับเก่าและฉบับใหม่
          7. กรณี เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสมาคม (แนบหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เช่นใบอนุญาตก่อสร้าง โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขายที่ระบุเลขหมายประจำบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน)  พร้อมกับแนบแผนที่ตั้งของสมาคมโดยสังเขป
หมายเหตุ
            เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งแล้ว เสียค่าธรรมเนียม 200.- บาท ค่าคำขอ 5.- บาท รวม 205.- บาท
 
 
บันทึกเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เอกสารประกอบการขออนุญาตจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม

(เอกสารทุกอย่าง 3 ชุด)

1. ยื่นคำขอตาม แบบ (ส.ค. 2) โดยนายกสมาคม (เดิม) ของสมาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นผู้ลงนามในคำขอ และยื่น ณ สำนักงานเขต ตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของสมาคม ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติของที่ประชุมใหญ่ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
หากเกินกำหนดจะต้องถูกดำเนินคดีระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)
2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญ/ประชุมใหญ่วิสามัญ ที่แสดงถึงมติของที่ประชุมใหญ่ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
3. สำเนาใบสำคัญ ส.ค. 6 (ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการ ฉบับล่าสุด)
4. ข้อบังคับของสมาคม (ฉบับเก่า)
5. ข้อบังคับของสมาคม (ฉบับใหม่)
6. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมของฉบับเก่าและฉบับใหม่
7. กรณี เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสมาคม (แนบหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เช่นใบอนุญาตก่อสร้าง โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขายที่ระบุเลขหมายประจำบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน) พร้อมกับแนบแผนที่ตั้งของสมาคมโดยสังเขป
หมายเหตุ
เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งแล้ว เสียค่าธรรมเนียม 200.- บาท ค่าคำขอ 5.- บาท รวม 205.- บาท


บันทึกเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….