Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สมาคม

การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (3มี.ค.58)
  1. จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
      (เอกสารทุกอย่าง 3 ชุด)
 
          1. คำขอตาม แบบ ส.ค. 1 (ให้ผู้จะเป็นสมาชิก จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.1) โดยในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานเขต ตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ
          2. ข้อบังคับของสมาคม (ขึ้นอยู่กับการประชุมของกรรมการสมาคมเองว่าประสงค์บังคับในเรื่องใดบ้าง             โดยข้อบังคับของสมาคมอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ 6 รายการ คือ
 2.1 ชื่อสมาคม
2.2 วัตถุประสงค์ของสมาคม
2.3 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และที่ตั้งสาขา (ถ้ามีสาขา)
2.4 วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
2.5 อัตราค่าบำรุง เป็นการกำหนดอัตราค่าบำรุงสมาคมที่สมาชิกจะต้องชำระให้แก่สมาคม เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในกิจการของสมาคม
2.6 ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของสมาคม เนื่องจากในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   ฉบับใหม่ กำหนดให้การบริหารของสมาคมต้องกระทำในรูปคณะกรรมการเท่านั้น จึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการของสมาคม การตั้งกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการและ    การประชุมของคณะกรรมการ
2.7 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการสมาคม การบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมเป็นการกำหนดถึงวิธีการบริหารสมาคม การจัดทำบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมว่าจะต้องทำอย่างไร สามารถตรวจสอบได้ในแต่ละปี
2.8 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ เป็นการกำหนดถึงเวลาและวิธีการประชุมใหญ่สมาชิก        ของสมาคมได้ชัดแจ้ง
          3. บัญชีรายชื่อของผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมไม่น้อยกว่าสิบคน : รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพ
          4. บัญชีรายชื่อของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม  : รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพ กรรมการสมาคมอย่างน้อย         ต้องประกอบด้วย ตำแหน่ง นายกสมาคม, อุปนายก, เลขานุการ, เหรัญญิก  และกรรมการอื่นๆ จำนวนตามที่เห็นสมควรว่าสามารถดำเนินกิจการของสมาคมได้
          5. รายงานการประชุมการจัดตั้งสมาคม (ให้มีรายละเอียดว่าใครจะดำเนินการจัดตั้งสมาคม ชื่อสมาคมวัตถุประสงค์ ใครเป็นกรรมการ มอบหมายให้ใครมาดำเนินการ)
          6. บันทึกคำให้การฐานะและความประพฤติของผู้ที่จะเป็นกรรมการของสมาคม (ตามแบบฟอร์ม) และแนบหลักฐาน ดังนี้
                    1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2) สำเนาทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ
            1. บุคคลที่เป็นข้าราชการ เทียบเท่าระดับ 6 ขึ้นไป สามารถยื่นเฉพาะสำเนาบัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน /โดยไม่ต้องทำบันทึกคำให้การ
            2. บุคคลที่เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือสมาคมอื่น สามารถยื่นเฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบสำคัญแต่งตั้งเป็นกรรมการของมูลนิธิหรือสมาคมอื่นๆ นั้น /โดยไม่ต้องทำบันทึกคำให้การ
            3. กรรมการของสมาคมเป็นคนต่างชาติ ให้สำนักงานเขตทำหนังสือขอตรวจสอบประวัติฐานะและความประพฤติ
โดยแนบสำเนาหนังสือเดินทางของบุคคลนั้น ถึง...
            - สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
            - สถานทูตของประเทศที่บุคคลนั้นถือสัญชาติ
กรณี สถานทูตใด ตอบเรื่องล่าช้า หรือไม่อนุญาตให้ตรวจสอบฯ ให้รายงานผลตรวจสอบฯ เฉพาะของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
          7. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสมาคม (แนบหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เช่นใบอนุญาตก่อสร้าง โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขายที่ระบุเลขหมายประจำบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
          8. แผนที่ตั้งของสมาคมโดยสังเขป 
          9. เมื่อได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแล้ว เสียค่าธรรมเนียม 200.- บาท ค่าคำขอ 5.- บาท รวม 205.- บาท
 
บันทึกเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….