Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลมูลนิธิ

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ (3มี.ค.58)
2. เอกสารประกอบการขออนุญาตจดทะเบียน
แต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ /เปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ,
แต่งตั้งเพิ่ม, ลาออก หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
(เอกสารทุกอย่าง 3 ชุด)

1. คำขอตาม แบบ ม.น. 2 โดยประธาน (เดิม) ของมูลนิธิหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมเป็นผู้ลงนามในคำขอยื่น ณ สำนักงานเขต ตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการ
หากเกินกำหนดจะต้องถูกดำเนินคดีระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)
2. สำเนารายงานการประชุม ที่แสดงถึงมติของคณะกรรมการมูลนิธิให้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุด/เปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ, แต่งตั้งเพิ่ม, ลาออก หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
3. สำเนาหนังสือ ม.น. 4 (ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชุดเก่า)
4. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการของมูลนิธิ (ชุดใหม่ที่เปลี่ยนแปลง)
5. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการของมูลนิธิ (ชุดเดิม)
6. ข้อบังคับของมูลนิธิ
7. บันทึกคำให้การของผู้ที่จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ (ตามแบบฟอร์ม) และแนบหลักฐาน ดังนี้
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2) สำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ
1. บุคคลที่เป็นข้าราชการ เทียบเท่าระดับ 6 ขึ้นไป สามารถยื่นเฉพาะสำเนาบัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน /โดยไม่ต้องทำบันทึกคำให้การ
2. บุคคลที่เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือสมาคมอื่น สามารถยื่นเฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบสำคัญแต่งตั้งเป็นกรรมการของมูลนิธิหรือสมาคมอื่นๆ นั้น /โดยไม่ต้องทำบันทึกคำให้การ
3. กรรมการของมูลนิธิเป็นคนต่างชาติ ให้สำนักงานเขตทำหนังสือขอตรวจสอบประวัติฐานะและความประพฤติ
โดยแนบสำเนาหนังสือเดินทางของบุคคลนั้น ถึง...
- สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
- สถานทูตของประเทศที่บุคคลนั้นถือสัญชาติ
กรณี สถานทูตใด ตอบเรื่องล่าช้า หรือไม่อนุญาตให้ตรวจสอบฯ ให้รายงานผลตรวจสอบฯ เฉพาะของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งแล้ว เสียค่าธรรมเนียม 50.- บาท ค่าคาขอ 10.- บาท รวม 60.- บาท

บันทึกเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….