Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลมูลนิธิ

การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ(3มี.ค.58)
  1. จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ  (เอกสารทุกอย่าง 3 ชุด)
 
          1. คำขอตามแบบ ม.น.1 (ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานมูลนิธิเป็นผู้ลงนามในคำขอ) โดยในเขตกรุงเทพมหานคร   ให้ยื่น ณ สำนักงานเขต ตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ
          2. รายการทรัพย์สินและรายชื่อเจ้าของทรัพย์สินที่จะจัดสรรให้มูลนิธิ (ทำเป็นตาราง) มีรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ และรายการทรัพย์สินที่ยกให้มูลนิธิ โดยมีเอกสารประกอบ คือ หนังสือรับรองของธนาคารที่เป็นบัญชีเงินฝากของเจ้าของทรัพย์สิน, สำเนาโฉนดที่ดิน (กรณียกที่ดินให้มูลนิธิ)
          3. หนังสือคำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิของเจ้าของทรัพย์สินตามข้อ (2) ที่มีผลตามกฎหมาย โดยแบบ      ให้คำมั่นต้องมีผู้ให้คำมั่น (เจ้าของทรัพย์สิน) ผู้รับคำมั่นต้องเป็นกรรมการของมูลนิธิ (ที่ไม่ใช่ผู้ให้คำมั่น) และพยาน 2 คน
          4. ข้อบังคับของมูลนิธิ (ขึ้นอยู่กับการประชุมของกรรมการมูลนิธิเองว่าประสงค์บังคับในเรื่องใดบ้าง             โดยข้อบังคับของมูลนิธิอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ 6 รายการ (ตาม ป.พ.พ. มาตรา 112)  คือ
                   4.1 ชื่อมูลนิธิ
4.2 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
4.3 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และที่ตั้งสาขา (ถ้ามีสาขา)
4.4 ทรัพย์สินของมูลนิธิขณะจัดตั้ง
4.5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของมูลนิธิ ได้แก่ จำนวนกรรมการ, การตั้งกรรมการ,
                         วาระการดำรงตำแหน่ง, การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ
                   4.6 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการมูลนิธิ การจัดการทรัพย์สินและบัญชีของมูลนิธิ
          5. สำเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการของมูลนิธิ : รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะเป็นกรรมการของมูลนิธิทุกคน (ไม่น้อยกว่า 3 คน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 111) กรรมการมูลนิธิอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิ, รองประธานกรรมการมูลนิธิ, เลขานุการมูลนิธิ, เหรัญญิก และกรรมการอื่นๆ จำนวนตามที่เห็นสมควรว่าสามารถดำเนินกิจการของมูลนิธิได้
          6. รายงานการประชุมการจัดตั้งมูลนิธิ (ให้มีรายละเอียดว่าใครจะดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิ ชื่อมูลนิธิ วัตถุประสงค์ ใครเป็นกรรมการ มอบหมายให้ใครมาดำเนินการ)
          7. บันทึกคำให้การของผู้ที่จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ (ตามแบบฟอร์ม) และแนบหลักฐาน ดังนี้
                    1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2) สำเนาทะเบียนบ้าน
 
หมายเหตุ
            1. บุคคลที่เป็นข้าราชการ เทียบเท่าระดับ 6 ขึ้นไป สามารถยื่นเฉพาะสำเนาบัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน /โดยไม่ต้องทำบันทึกคำให้การ
            2. บุคคลที่เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือสมาคมอื่น สามารถยื่นเฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน    และสำเนาใบสำคัญแต่งตั้งเป็นกรรมการของมูลนิธิหรือสมาคมอื่นๆ นั้น /โดยไม่ต้องทำบันทึกคำให้การ
            3. กรรมการของมูลนิธิเป็นคนต่างชาติ ให้สำนักงานเขตทำหนังสือขอตรวจสอบประวัติฐานะและความประพฤติ
โดยแนบสำเนาหนังสือเดินทางของบุคคลนั้น ถึง...
            - สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
            - สถานทูตของประเทศที่บุคคลนั้นถือสัญชาติ
กรณี สถานทูตใด ตอบเรื่องล่าช้า หรือไม่อนุญาตให้ตรวจสอบฯ ให้รายงานผลตรวจสอบฯ เฉพาะของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
 
 
          8. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ (แนบหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เช่นใบอนุญาตก่อสร้าง โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขายที่ระบุเลขหมายประจาบ้าน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
          9. แผนที่ตั้งของมูลนิธิโดยสังเขป
 
บันทึกเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….