Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

รับสมัครงาน ประกาศคัดเลือกบุคคล

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จัดทำ17-3-64)

 

          สำนักงานเขตพระนคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 ตำแหน่ง 35 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระนคร

          ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

 1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   จำนวน   1  อัตรา
 2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ)   จำนวน   1  อัตรา
 3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด)   จำนวน 12  อัตรา
 4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย)   จำนวน 15  อัตรา
 5. ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน)             จำนวน   1  อัตรา
 6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน   3  อัตรา
 7. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและรถดูดฝุ่น) จำนวน 1  อัตรา 
 8. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน)   จำนวน   1  อัตรา

          ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนด หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบและคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น

          เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานทางการทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย) ได้แก่ ใบสำคัญ (แบบ สด.9) หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (แบบ สด.8) สำเนาทะเบียนทหารกองหนุนกองประจำการ (แบบ สด.3) หรือ
  สด.43 แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา เช่น ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 6. ไปรษณียบัตร พร้อมจ่าหน้าถึงตนเอง (เขียนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์) จำนวน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 8. ใบอนุญาตขับรถยนต์ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
 9. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสมรส หรือใบสำคัญการหย่า จำนวน 1 ฉบับ)

          โดยเอกสารสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อทุกฉบับ

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานเขตพระนคร ระหว่างวันที่ 22 – 30 มีนาคม 2564 ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2281 5578 หรือ 0 2281 8124-25 ต่อ 6558

          หมายเหตุ : ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและรถดูดฝุ่น) จำนวน 1  อัตรา  สำนักงานเขตพระนคร มีประกาศยกเลิกการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตำแหน่งดังกล่าวไม่มีครุภัณฑ์ควบคู่ในการปฏิบัติงาน ประกาศเพิ่มเติม ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 


          เอกสารเพิ่มเติม
          - ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่
          - ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

          - ประกาศสำนักงานเขตพระนคร เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 คลิกที่นี่