Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รับสมัครงาน ประกาศคัดเลือกบุคคล

ประกาศเปลื่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                   ตามที่สำนักงานเขตพระนคร มีประกาศสำนักงานเขตพระนคร ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกไปแล้ว นั้น

                   เนื่องจากสำนักงานเขตพระนคร มีภารกิจสำคัญในวัน เวลาดังกล่าว จึงขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สอบ จากกำหนดการเดิม จากวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานทั่วไป(เก็บขนมูลฝอย) เปลื่ยนเป็น วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลาและสถานที่คงเดิม และวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานสวนสาธาณะ และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) เปลื่ยนเป็น วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอมเรศสมบัติ อาคาร 1 ชั้น 2 นอกนั้นคงเป็นไปตามเดิม