Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

นานาสาระน่ารู้

ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ
ด้วยมีประชาชนสอบถามมานะคะ  สำนักงานจึงขอเรียนเบื้องต้น
เพื่อคลายข้อสงสัย และอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆ ท่าน

ถาม หากมีประชาชนที่เดือดร้อนและจำเป็น เช่น ค่ารถ ค่าอาหาร
เครื่องนุ่งห่ม เพื่อเป็นปัจจัยต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
จะมีขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไร หรือควรจะ
ปรึกษาใคร ก่อน-หลัง กรณีไม่มีงานทำ สัมภาระสูญหาย ไม่มีที่พักอาศัย
ต่อวันขณะหางานทำ หรือกรณีเป็นผู้พิการ วัยเกษียณ สูงอายุ

ตอบ สำนักงานเขตพระนครขอเรียนว่า

1. การขอรับความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถขอรับ
ความช่วยเหลือได้ที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สะพานขาว)

2.ต้องการหางานทำ ติดต่อได้ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
บริเวณกระทรวงมหาดไทย หรืออำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ

3.ฝึกอาชีพเพื่อหารายได้ ติดต่อได้ที่โรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร ดินแดง ซึ่งอยู่ในสำนักพัฒนาสังคม

4.สัมภาระสูญหาย ประสานแจ้ง 1255 (สถานีจราจรเพื่อสังคม
FM.99.5 MHz.) หรือ 1137 (สถานีวิทย จ.ส.100)

5.ไม่มีที่พักอาศัยต่อวันขณะหางานทำ ติดต่อบ้านอิ่มใจ
สำนักพัฒนาสังคม หรือบ้านพักฉุกเฉิน (บ้านมิตรไมตรี)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

6.ผู้พิการ ผู้เกษียณ ผู้สูงอายุ ติดต่อลงทะเบียน ณ อำเภอ
หรือสำนักงานเขตที่มีทะเบียนบ้านอยู่ ช่วงเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี