Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

นานาสาระน่ารู้

ฝ่ายรายได้ เขตพระนคร ขอนำเสนอความรู้ เกี่ยวกับการเสียภาษีป้ายในหัวข้อ "อัตราภาษีป้าย
ฝ่ายรายได้ เขตพระนคร ขอนำเสนอความรู้ เกี่ยวกับการเสีย
ภาษีป้ายในหัวข้อ "อัตราภาษีป้าย"
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:-
บัญชีอัตราภาษีป้าย
(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน
ให้คิดอัตรา 10บาท/ห้าร้อยตาราง
เซนติเมตร
(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษร
ต่างประเทศเเละหรือปนกับภาพเเละ
หรือเครื่องหมายอื่น
ให้คิดอัตรา 100บาท/ห้าร้อยตาราง
เซนติเมตร
(3) ป้ายดังต่อไปนี้
ให้คิดอัตรา 200บาท/ห้าร้อยตาราง
เซนติเมตร
(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะ
มีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่
(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน
หรือ ทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษร
ต่างประเทศ
(4)ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ซึ่งมี
ข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่
เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ
เครื่องหมาย หรือภาพอี่นโดยเครื่อง จักรกลหรือโดยวิธีใดๆให้คิดอัตรา
ภาษีตามจำนวนข้อความ เครื่อง
หมาย หรือภาพหรือตามระยะเวลา
ที่ข้อความเครื่องหมาย หรือภาพ
ปรากฏอยู่ในป้าย ทั้งนี้ตามหลักเกณ
ฑ์เเละวิธีการที่กำหนดในกฏกระทรวง ถ้ายังไม่ได้ออกกฏกระทรวงให้
คิดอัตราภาษีตามบัญชีอัตราภาษีป้ายนี้
(5)ป้ายที่เปลี่ยนเเปลงเเก้ไขตามมาตรา 14 (3) ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) เเล้วเเต่กรณีเเละให้เสีย
เฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
(6)พี้นที่ของป้ายไม่ว่าจะมีรูปร่าง
หรีอลักษณะอย่างไร ให้คำนวณด้ง
นี้
(ก) ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตกำห
นดได้ให้เอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วย
ส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้ายเป็น
ตารางเซนติเมตร
(ข) ถ้าเป็นป้ายที่ไม่มีขอบเขต
กำหนดได้ ให้ถือว่าตัวอักษร ภาพ
หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบ
เขตสำหรับกำหนดส่วนกว้างที่สุดเเละยาวมี่สุด เเล้วคำนวณตาม (ก)
(7) ป้ายตาม (1) (2) (3) หรือ (4) เมี่อคำนวณพี้นที่ของป้ายเเล้ว
(ก) ถ้ามีเศษเกินกึ่งหนึ่งของห้า
ร้อยตารางเซนติเมตร ให้นับเป็นห้า
ร้อยตารางเซนติเมตรถ้าไม่เกินกึ่ง
หนึ่ง ให้ปัดทิ้ง
(ข) ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำ
กว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษี
ป้ายละ 200 บาท


(บัญชีอัตราภาษีป้ายถูกยกเลิกเเละ
ใช้บัญชีใหม่เเทนโดยมาตรา 19
เเห่ง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2534)