Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาษีป้าย


การยื่นแบบภาษีป้าย  

  

ภาษีป้าย : อัตราค่าภาษี คำนวณตามพื้นที่ป้าย (กว้าง x ยาว) เป็นตารางเซนติเมตร ตามประเภทป้าย ดังนี้ 

ป้ายประเภท 1 เป็นป้ายที่มีแต่อักษรไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

ป้ายประเภท 2 เป็นป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือปนกับเครื่องหมายอื่นทั้งหมาดคิดอัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

ป้ายประเภท 3 เป็นป้ายที่ไม่มีอักษรไทยหรือเป็นป้านที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรืออยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

หมายเหตุ ป้ายทุกป้ายที่คำนวณค่าภาษีแล้วมีค่าภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีอย่างต่ำป้ายละ 200 บาท 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีป้าย

เจ้าของป้ายซึ่งแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค่าหรือประกอบกิจการอื่น โดยมีเจตนาเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ หรือทำให้ปรากฏ
ด้วยวิธีใดๆ ก็ตามมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย

กรณีที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายได้ ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่เป็นที่ติดตั้งป้าย เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ

การยื่นแบบ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1)             ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตดังนี้
•  กรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งใหม่ ให้ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายใน 15 วัน
•  กรณีป้ายที่ชำระค่าภาษีป้ายต่อเนื่องทุกปี ให้ยื่นแบบ (ภ.ป. 1) ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี
•  กรณีป้ายที่ชำระค่าภาษีป้ายประจำปีแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงป้าย ให้มาแจ้ง ภายใน 15 วัน
•  หากท่านปลดป้ายลงเนื่องจากเลิกกิจการกรุณาแจ้งให้ทราบภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 


เอกสารประกอบการยื่นแบบ (ภ.ป.1) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง           ความถูกต้อง 

•  ใบอนุญาตติดตั้งป้าย , ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย
•  รูปถ่ายป้าย , วัดขนาดความกว้าง x ยาว
•  สำเนาทะเบียนบ้าน
•  บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
•  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ทะเบียนการค้า (กรณีนิติบุคคล)
•  กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนทุ้นส่วนบริษัท , ทะเบียนพาณิชย์และหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ. 01 , ภ.พง 09, ภ.พ. 20
•  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) และใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)

กรณีภาษีป้าย (รายเก่า) ที่ยื่นชำระทุกปี 

•  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของป้าย
•  สำเนาใบเสร็จของสรรพกร ในกรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล 
หมายเหตุ มาขอรับแบบยื่นภาษีป้ายได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างแบบ ภ.ป.1