Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

งานสอบสวน


 1. สอบสวนบุคคลผู้เป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์ 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ร้องขอ
- หนังสือจากนิคมสร้างตนเอง
- บันทึกการสอบสวนผู้สมัครเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง (แบบ ส.อ.3)
- ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)


 2. สอบสวนทายาทเพื่อรับบำเหน็จบำนาญตกทอด 
 
หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ร้องขอ พยานและบุตร ของผู้เสียชีวิต
- ใบมรณบัตร
- ใบสำคัญการสมรสของผู้เสียชีวิตภรรยาคนแรกถึงคนปัจจุบัน
- ใบสำคัญการหย่าของผู้เสียชีวิตภรรยาคนแรกถึงคนปัจจุบัน (ถ้ามี)
- ใบรับรองบุตรที่ผู้เสียชีวิตจดไว้ (ถ้ามี)
- ใบรับรองบุตรบุญธรรมที่ผู้เสียชีวิตจดไว้ (ถ้ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย 2 คน ฯลฯ 


 3. สอบสวนผู้มีสิทธิ์รับโอนกรรมสิทธิ์รถ 
 
หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ร้องขอและพยาน
- ใบมรณบัตรของเจ้าของรถ
- ใบสำคัญการสมรส
- หนังสือจากกรมการขนส่งทางบก เรียน ผู้อำนวยการเขต
- พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย 2 คน ฯลฯ 
 
   4.สอบสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตไปนานแล้ว  
  หลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ร้องขอและพยาน
-สำเนาคำร้อง ทร.31 แจ้งขอคัดมรณบัตรตามชื่อที่อยู่คนตายในทะเบียนบ้าน
- พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย 2 คน ฯลฯ  


Download แบบคำร้องขออนุญาตการต่างๆ ได้ที่นี้ (ใช้ทุกการรับรอง) 
 
•เปิดอ่านเอกสาร PDF