Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การขออนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


(เฉพาะผู้มีรายชื่อให้มีสิทธิ์ทำการค้าในที่หรือทางสาธารณะเท่านั้น) 

  
หลักฐานที่นำมาประกอบการพิจารณา
1. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 1 ? นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกสิบวัน
ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า จำนวนคนละ 3 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า
3. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า ตามแบบ สณ. 11
(มารับที่สำนักงานเขต)
4. วุฒิบัตรแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารที่
กรุงเทพมหานครรับรอง (กรณีจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร)
5. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งจำหน่ายสินค้า
6. อื่น ๆ (ระบุ)................

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน
หลักฐานที่นำมาแสดง

1. หนังสือมอบอำนาจ (ต้องติดอากรแสตมป์)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

กรณีเป็นนิติบุคคล
หลักฐานที่นำมาแสดง
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2. รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจบนเอกสารทุกฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล