Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร


ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

หลักฐานที่นำมาประกอบการพิจารณา 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้ง
2. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)
4. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับ
มอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)
5. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ
6. อื่น ๆ (ระบุ).............


กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน
หลักฐานที่นำมาแสดง

1. หนังสือมอบอำนาจ (ต้องติดอากรแสตมป์)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

กรณีเป็นนิติบุคคล
หลักฐานที่นำมาแสดง
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2. รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจบนเอกสารทุกฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล