Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การเก็บขยะมูลฝอยหรือการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล และการชำระค่าธรรมเนียม

การเก็บขยะมูลฝอย หรือการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
หลักฐานที่ต้องใช้ 

แจ้งด้วยตนเอง ที่ฝ่ายรักษาความสะอาด โดยแจ้งชื่อผู้แจ้ง บ้านเลขที่ ถนน ซอย สถานที่สำคัญใกล้เคียง หรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ

 
 
การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

หลักฐานที่ต้องใช้ 

มีเจ้าหน้าที่เก็บเงินของทางราชการไปเก็บ ถึงอาคารของท่านในเวลาราชการ โดยออกใบเสร็จรับเงินของ กทม.ไว้เป็นหลักฐานหรือติดต่อขอชำระด้วยตนเองที่ฝ่ายรักษาความสะอาด