Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

งานสัสดี

ติดต่อสัสดีเขตพระนคร (พันโทสันติ เพียงประสิทธิพร)
หมายเลขโทรศัพท์  0-2280-7150 

การลงบัญชีทหารกองเกิน 

                    ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุย่างเข้า 18 ปี ใน พ.ศ. ใด ต้องไปแสดงตนต่อสัสดีเขต/สัสดีอำเภอ เพื่อขอลงบัญชีทหารกองเกิน ภายใน พ.ศ. นั้น โดยใช้หลักฐาน ดังนี้ 
                    1. บัตรประจำตัวประชาชน 
                    2. สูจิบัตร 
                    3. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง, สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา, สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา 
                    4. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
                    5. ใบมรณบัตร (กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ) (ถ้ามี) 
                    6. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นบุคคลต่างด้าว) (ถ้ามี


การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร 

                    ทหารกองเกิน เมื่อมีอายุย่างเข้า 21 ปี ในปี พ.ศ. ใด ต้องไปแสดงตนต่อสัสดีเขตหรือสัสดีอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตน เพื่อขอรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ภายใน พ.ศ. นั้น โดยใช้หลักฐาน ดังนี้ 
                    1. ใบสำคัญ (แบบ สด9) 
                    2. บัตรประจำตัวประชาชน 
                    3. หนังสือมอบอำนาจรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (กรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะไปรับหมายเรียกฯ แทน) 


การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน 

                    เมื่อทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ได้ไปขอเปลี่ยนชื่ตัวหรือชื่อสกุลกับนายทะเบียนท้องที่เรียบร้อยแล้ว ต้องนำหลักฐานไปขอเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลต่อสัสดีเขตหรือสัสดีอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตน ภายใน 30 วัน โดยใช้หลักฐานดังนี้ 
                    1. หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 
                    2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
                    3. บัตรประจำตัวประชาชน 
 


การขอผ่อนผันไปศึกษาต่างประเทศ 

                    1. หนังสือรับรองของสำนักการศึกษา พร้อมคำแปล 
                    2. สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9) 
                    3. สำเนาหมายเรียก (แบบ สด.35) 
                    4. หนังสือรับรองสถานฑูต หรือสถานกงสุลไทย ณ ประเทศที่ไปศึกษา พร้อมคำแปร 
                    5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
                    6. สำเนาทะเบียนบ้าน 

 


การขอใบแทน (แบบ สด.9) 

                    1. ใบแจ้งความเอกสารหาย 
                    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
                    3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
                    4. ค่าธรรมเนียม 


การขอใบแทน (แบบ สด.8) 

                    1. ใบแจ้งความเอกสารหาย 
                    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
                    3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
                    4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป 
                    5. ค่าธรรมเนียม