Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

                     ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  อนามัย  และคุณภาพชีวิต  ทั้งในชุมชนแออัดชุมชนชานเมือง  เคหะชุมชน  หมู่บ้านจัดสรร  และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น  การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานการจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน  การสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและทางราชการ  การประสานงานกับภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  เช่น  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน  และการปรับปรุงชุมชนบุกรุก  ชุมชนก่อสร้าง  ในด้านการศึกษา   การสาธารณสุข  และการรักษาความสะอาด  การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรื้อย้ายชุมชน  และจัดหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม  ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อการพัฒนาจิตใจ  การจัดอบรมให้คำปรึกษาแนะนำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพของประชาชน  เช่น  จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และประสานงานจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต  การให้ข่าวสารด้านแรงงานแก่ผู้ว่างงานในชุมชน การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตร  สภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร  การจัดทำบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง