Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายเทศกิจ

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

                     ฝ่ายเทศกิจ    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  การวางแผนปฏิบัติงาน การชี้แจงประชาสัมพันธ์    การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง