Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการคลัง

 ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

                     ฝ่ายการคลัง    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานและควบคุมเกี่ยวกับการรับเงินในสำนักงานด้วยเครื่องแคชรียีสเตอร์ (Cash  Register)  และการรับเงินประเภทอื่น ๆ  การจัดทำบัญชีแยกประเภท  การจัดทำทะเบียนผลประโยชน์  การเบิกจ่ายเงิน
การจัดทำบัญชี  การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของส่วนราชการต่าง ๆ  การจัดทำงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  การจัดทำและตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายและตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงานตามระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร  รวม  6  ระบบงาน  ได้แก่  ระบบงานการเงิน  ระบบงานบัญชี  ระบบงานงบประมาณ  ระบบงานจัดซื้อ  ระบบงานจัดจ้าง  และระบบงานบัญชีทรัพย์สิน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง