Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการศึกษา

 ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

                     ฝ่ายการศึกษา    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสารบรรณและธุรการทั่วไปการเงิน  บัญชี  และพัสดุ  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  พ.ศ. 2523  ได้แก่  สำรวจเด็กเพื่อการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน  ผ่อนผันยกเว้นเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์   ควบคุมเด็กในเกณฑ์บังคับ  ติดตามเด็กขาดเรียน  จำหน่ายเด็ก  จัดตั้ง  ยุบ  เลิก  รวมและเปลี่ยนแปลงโรงเรียน  งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา ได้แก่  จัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือ  เนตรนารีและยุวกาชาด  แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ยุวกาชาด  การทะเบียนลูกเสือยุวกาชาด  
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน  จัดพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน  ดำเนินการเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ของข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียน  และข้าราชการในงานศึกษาธิการการเลือกตั้ง อ.ก.ก. ข้าราชการครู  การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา  การนิเทศการศึกษา  
การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งครูเข้ารับการฝึกอบรม  การประชุมสัมมนาครู  การนิเทศและตรวจเยี่ยม  งานสนับสนุนวิชาการ  วิจัยประเมินผลโครงการและเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา  จัดทำรายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่าง
โรงเรียน  กลุ่มโรงเรียน   ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง