Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                    ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การลดมลพิษและรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม  การบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง