Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรายได้

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                    ฝ่ายรายได้   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร  ได้แก่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เช่น  ค่าอากรค่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์  ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ รับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระค่าภาษี  ตรวจสอบขนาด  และประโยชน์การใช้สอยของโรงเรือนและที่ดิน  ตรวจสอบขนาดและประเภทของป้ายเพื่อประกอบการประเมินภาษี  ติดตามเร่งรัดผู้รับการประเมินภาษีที่ไม่ยื่นแบบตามกำหนดและดำเนินคดีแก่ผู้ค้างชำระภาษีโดยรวบรวมเอกสารส่งกองกฎหมายและคดี  รวบรวมและจัดทำสถิติการ จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม  และการรายงานการจัดเก็บภาษี  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง