Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                    ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร  การสุขาภิบาลสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพการสุขาภิบาลตลาด  การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐาน
ทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ  การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  การพัฒนาควบคุมและรักษาสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  กฎหมายว่าด้วยการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  และกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง   การเผยแพร่  
อบรม ประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลและการสาธารณสุข  การกำจัด  ห้าม  และระงับเหตุรำคาญในที่สาธารณะหรือที่เอกชน  การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง