Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธาฯ

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                    ฝ่ายโยธา   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง  ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  และสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปี  การสำรวจเพื่อวางแผนการก่อสร้าง  การปรับปรุง
ระบบระบายน้ำ  การบำรุงรักษาคูคลองและท่อระบายน้ำ  การป้องกันน้ำท่วม  การควบคุมบังคับการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลรักษาที่สาธารณะ  ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง  วางผังปรับปรุงบริเวณเฉพาะแห่งหรือบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามมาตรฐานผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร   รวมทั้งวางแผนด้านงบประมาณ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง