Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

   ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                    ฝ่ายปกครอง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสารบรรณและธุรการทั่วไป  
การเงินและพัสดุ การบริหารงานบุคคล  การปกครองท้องที่  การเลือกตั้ง  การประชาสัมพันธ์ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และอุบัติภัย  การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ลูกเสือชาวบ้าน การจัดทำแผนพัฒนาเขต งานด้านสารสนเทศ  การรับส่งวิทยุของเขต  การดูแลรักษาสถานที่และยานพาหนะส่วนกลาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง