Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลแรงงานต่างด้าว

รายการ สัญชาติ รวม
(คน)
พม่า ลาว กัมพูชา
 
ลงทะเบียนเมื่อ 1 – 31 ก.ค. 47
ลงทะเบียนเมื่อ 1 – 30 มี.ค. 49
ลงทะเบียนเมื่อ 1 – 30 ก.ค. 52
ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวฯ (ก.พ. 54)
 
 
1,719
668
1,371
1,688
 
801
452
583
867
 
246
512
421
269
 
2,766
1,171
2,375
2,824
 
รายงานผลการจัดทำเบียนประวัติคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผัน รวมถึงบุตรที่อายุไม่เกิน 15 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556
         
ระหว่างวันที่ 16 กันยายน - 15 ตุลาคม 2556 ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพระนคร
                     รวมทั้งสิ้นจำนวน  194  ราย ดังนี้
                     เมียนมาร์               -   ราย
                     ลาว                    145  ราย
                     กัมพูชา                 49  ราย