Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลทั่วไปของเขต

6. วัดมกุฎกษัตริยาราม
7. วัดอินทรวิหาร
8. วัดใหม่อมตรส
9. วัดนรนารถสุนทริการาม
10. วัดเอี่ยมวรนุช
11. วัดราชนัดดาราม
12. วัดเทพธิดาราม
13. วัดตรีทศเทพ
14. วัดราชบูรณะ
15. วัดมหาธาตุยุวราษฎรังสฤษดิ์
16. วัดมหรรณพาราม
17. วัดปรินายก
18. วัดทิพย์วารีวรวิหาร
19. วัดชนะสงคราม
20. วัดสังเวชวิศยาราม
21. วัดสามพระยา
22. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
23. วัดศิริอำมาตย์ (วัดบูรณะศิริมาตยาราม) 

ที่ทำการระดับกระทรวง มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. กระทรวงกลาโหม 
2. กระทรวงมหาดไทย 
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. กระทรวงพาณิชย์ 
5. กระทรวงยุติธรรม

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร 

ศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งอยู่เลขที่ 326 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร

ที่ทำการระดับกรม มีจำนวน 10 แห่ง ได้แก่
1. หน่วยบัญชาการกองบัญชาการกำลังสำรอง
2. กรมที่ดิน
3. กรมข่าวทหารบก 
4. กรมเสมียณเงินตรา กระทรวงการคลัง
5. สำนักงานอัยการสูงสุด 
6. กรมสวัสดิการทหารเรือ
7. กรมแผนที่ทหาร
8. กรมศิลปากร 
9. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
10. กรมพระธรรมนูญ (ศาลทหารกรุงเทพมหานคร)

ที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลข มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขบางลำพู
2. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหน้าพระลาน
3. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขราชดำเนินกลาง
4. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขวัดเลียบ
5. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเทเวศร์

มัสยิด มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. มัสยิดจักรพงษ์ 
2. มัสยิดบ้านตึกดิน

ศาลเจ้า มีจำนวน 6 แห่ง ได้แก่
1. ศาลเจ้าพ่อเสือ 
2. ศาลเจ้าแม่ทับทิม 
3. ศาลเจ้าบ้านหม้อ
4. ศาลเจ้าพ่อเขาตก 
5. ศาลเจ้าแม่สาวิตรี
6. ศาลเจ้าพ่อหนู

โบราญสถานและสถานที่สำคัญๆ ได้แก่
1. พระบรมมหาราชวัง 
2. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
3. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
4. โรงละครแห่งชาติ
5. อนุสาวรีย์ทหารอาสา 
6. สนามหลวง
7. สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
8. สะพานสมเด็จพระปกเกล้าฯ
9. พระแม่ธรณีบีบมวยผม 
10. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
11. เสาชิงช้า 
12. ป้อมพระสุเมรุ
13. ป้อมพระกาฬ 
14. พระราชวังสราญรมย์
15. สนามไชย 
16. คูเมือง คลอง เช่น คลองหลอด คลองคูเมืองเดิม 
      คลองบางลำพู คลองราชนัดดา
17. ท่าราชวรดิษฐ์ 
18. ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
19. โลหะปราสาท (ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณ ณ 
      วัดราชนัดดา)
20. ปฐมพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติ 
      (สะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
21. พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      อานันทมหิดล (ภายในบริเวณวัดสุทัศน์)
22. อนุสาวรีย์พระบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ 
      (หน้ากระทรวงพาณิชย์)
23. อนุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาถ 
      (หน้าวัดมหาธาตุ)
24. อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
      (หน้ากระทรวงยุติธรรม)
25. อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
      (หน้ากระทรวงมหาดไทย)
26. อนุสาวรีย์หมู (ถนนราชินี ริมคลองคูเมืองเดิม)
27. หอภูวดลทัศนัย (ใกล้กรมการรักษาดินแดน)
28. ตึกรามแบบตะวันตก เช่น กรมการรักษาดินแดน อาคารริม
      ถนนราชดำเนินกลาง ถนนหน้าพระลาน
29. วัดมหรรณพาราม (โรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกของไทย)
30. กำแพง และประตูนคร (ตรงข้ามวัดบวรนิเวศ)
31. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
      (รัชกาลที่ 3)
32. ประตูฝรั่ง (แพร่งสรรพศาสตร์)
33. หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า
34. ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ แยกป้อมมหากาฬ
35. อนุสรณ์สถานวีรชน 14 ตุลาคม
36. ศาสนสถาน โบสถ์พราหมณ์


โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 11 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนวัดมหาธาตุ 
2. โรงเรียนวัดมหรรณพ์
3. โรงเรียนวัดราชบูรณะ 
4. โรงเรียนวัดราชนัดดา
5. โรงเรียนวัดสุทัศน์
6. โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม
7. โรงเรียนวัดตรีทศเทพ 
8. โรงเรียนวัดใหม่อมตรส
9. โรงเรียนวัดอินทรวิหาร 
10. โรงเรียนวัดพระเชตุพน
11. โรงเรียนราชบพิธ

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ
มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
2. โรงเรียนวัดชนะสงคราม
3. โรงเรียนวัดนรนารถสุนทริการาม

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดภาคเอกชน มีจำนวน 6 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนภารตะวิทยาลัย (ภ.ว.) 
2. โรงเรียนราชินี (ส.ผ.)
3. โรงเรียนวัลยา (ว.ย.) 
4. โรงเรียนสตรีวรนาถ (ส.ว.น.)
5. โรงเรียนสุพมาศพิยาคม (ส.ม.) 
6. โรงเรียนแสนยานุกร (ส.น.ก.)


โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
2. โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
3. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
4. โรงเรียนวัดราชบพิธ
5. โรงเรียนวัดสังเวช
6. โรงเรียนสตรีวิทยา
7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดภาคเอกชน มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนราชินี 
2. โรงเรียนสตรีวรนาถ

โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา สังกัดภาคเอกชน มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ
2. โรงเรียนพระนครพาณิชยการ

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐ มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
5. วิทยาลัยนาฎศิลป์

สถานีตำรวจนครบาล มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม
2. สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์
3. สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง
4. สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง
5. กองบังคับการตำรวจจราจร

ย่านการค้า มีจำนวน 9 แห่ง ได้แก่
1. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาวังบูรพา
2. ห้างสรรพสินค้าเมอร์ซีนิวส์
3. ห้างบางลำพูสรรพสินค้า
4.. ห้างสรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง
5 . พาหุรัดพลาซ่า
6. ห้างดิโอลด์สยาม
7. บ้านหม้อ
8. เวิ้งนครเขษม
9. ร้านค้าคลองถม


โรงแรมชั้น 1 มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่
1. รัตนโกสินทร์ 
2. ตรังโฮเต็ล 
3. มิราม่า 
4. บูรพา สามยอด
5. ไทยโฮเต็ล 
6. เวียงใต้
7. แกรนด์ เดอร์ วิว 

ตลาดสด มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย 
2. ตลาดยอดพิมาน
3. ตลาดองค์การปากคลองตลาด 
4. ตลาดท่าเตียน 
5. ตลาดบ้านหม้อ 


จำนวนสถานประกอบการแยกตามประเภทต่างๆ ได้แก่
1. โรงภาพยนตร์ 1 แห่ง
2. โรงแรม 35 แห่ง
3. สถานอาบอบนวด 13 แห่ง
4. ศูนย์การค้า 4 แห่ง
5. ตลาดเอกชน 2 แห่ง
6. ร้านแผงลอยสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี 238 แห่ง
7. สถานที่ทำน้ำแข็ง 3 แห่ง
8. ฌาปนสถาน 1 แห่ง
9. สถานที่สะสมอาหาร 14 แห่ง
10. สถานที่จำหน่ายอาหาร 83 แห่ง
11. สถานที่ประกอบกิจการค้า 837 แห่ง
12. สถานที่แต่งผม 120 แห่ง

หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตพระนคร มี 10 หน่วย ได้แก่
1. หน่วย อปพร. ราชบพิธ 
2. หน่วย อปพร. บางลำพู
3. หน่วย อปพร. วัดใหม่อมตรส
4. หน่วย อปพร. วัดสุทัศน์
5. หน่วย อปพร. วัดบวรนิเวศ
6. หน่วย อปพร. ชุมชนวัดวรนารถ (สมาคมชาวเทเวศร์)
7. หน่วย อปพร. วัดสามพระยา
8. หน่วย อปพร. ท่าพระอาทิตย์
9. หน่วย อปพร.สามเสน 8
10. หน่วย อปพร. พิทักษ์ท่าเตียน


ถนนสายสำคัญ มีจำนวน 35 สาย ได้แก่
1. ถนนกรุงเกษม 
2. ถนนข้าวสาร
3. ถนนจักรเพชร 
4. ถนนเจ้าฟ้า
5. ถนนเจริญกรุง 
6. ถนนดินสอ
7. ถนนตรีเพชร 
8. ถนนตานี
9. ถนนตะนาว 
10. ถนนตีทอง
11. ถนนบ้านหม้อ 
12. ถนนบำรุงเมือง
13. ถนนประชาธิปไตย 
14. ถนนพระพิทักษ์
15. ถนนพระจันทร์ 
16. ถนนพระพิพิธ
17. ถนนพระสุเมรุ 
18. ถนนพระอาทิตย์
19. ถนนพาหุรัด
20. ถนนเฟื่องนคร
21. ถนนมหาไชย 
22. ถนนมหาราช
23. ถนนราชินี 
24. ถนนราชดำเนิน
25. ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์
26. ถนนศิริพงษ์
27. ถนนสนามไชย 
28. ถนนสิบสามห้าง
29. ถนนสามเสน 
30. ถนนหน้าพระธาตุ
31. ถนนหน้าพระลาน 
32. ถนนหลวง
33. ถนนอุณากรรณ 
34. ถนนอัษฎางค์
35. ถนนบูรพา