Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประวัติความเป็นมา

อำเภอพระนคร 
เดิมตั้งอยู่ที่ ๗๙ ถนนจักรพงษ์ ติดกับเขตวัดชนะสงครามด้านเหนือหรือเยื้องสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม เนื่องด้วยอำเภอพระนครตั้งอยู่ในเขตนครหลวงอำนาจการปกครองแต่โบราณจึงขึ้นอยู่กับกรมพระนครบาลต่อมาในวันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๔๑ ได้มีการตราพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.๑๑๖ ขึ้นจัดการปกครองท้องที่ทั่วประเทศ แต่พระราชบัญญัตินี้มิได้ควบคุมถึงท้องที่ในกรุงเทพอันเป็นเมืองนครหลวง ในปี ร.ศ.๑๒๗ ได้มีการประกาศรวมอำเภอชั้นในของกรมพระนครบาลและเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๘ ได้มีประกาศยกเลิกอำเภอชั้นในแต่เดิมและจะตั้งอำเภอชั้นในขึ้นใหม่ ๒๕ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพระราชวัง อำเภอชนะสงคราม อำเภอสำราญราษฏร์ อำเภอพาหุรัด อำเภอจักรวรรดิ์ อำเภอสัมพันธ์วงศ์ อำเภอสามแยก อำเภอป้องปราบศัตรูพ่าย อำเภอสามยอด อำเภอนางเลิ้ง อำเภอบางขุนพรหม อำเภอสามเสน อำเภอดุสิต อำเภอพญาไท อำเภอประแจจีน อำเภอประทุมวัน อำเภอบางรัก อำเภอสาธร อำเภอบ้านทะวาย อำเภอบางพลัด อำเภออมรินทร์ อำเภอหงสาราม อำเภอราชคฤห์ อำเภอบุปผารามและอำเภอบุคคโล

ต่อมาเมื่อยุบกรมพระนครบาลไปขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย จอมพลสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรควรพินิต ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีพระดำริเห็นควรยุบรวมปรับปรุงอำเภอในเขตชั้นในขึ้นใหม่ เมื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงมีความเห็นชอบด้วย ดังนั้นในวันที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๑ ได้มีประกาศ ยุบรวมอำเภอและกิ่งอำเภอในจังหวัดพระนครและธนบุรี จากประกาศนี้จึงได้เกิดอำเภอพระนครขึ้น ปรากฏเป็นครั้งแรกโดยการรวมการปกครอง อำเภอพาหุรัด อำเภอสำราญราษฏร์ อำเภอพระราชวัง อำเภอชนะสงคราม เข้ามาร่วมเป็นอำเภอเดียวกันเรียกว่า อำเภอพระนคร 

ภายหลังได้รวมอำเภอสามยอด และ อำเภอบางขุนพรหมเข้ามาด้วย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ อำเภอพระนคร ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตพระนคร ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ และเปลี่ยนเป็น สำนักงานเขตพระนคร ตาม พ.ร.บ.บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๖๐ และเนื่องจากอาคารที่ว่าการเขตพระนครเก่าชำรุดทรุดโทรม สถานที่คับแคบไม่สามารถบริการประชาชนได้สะดวกเท่าที่ควรดังนั้นเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๑๗ จึงย้ายที่ว่าการเขตพระนครไปตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ ซอยสามเสน ๓ แขวงวัดสามพระยา จนถึงปัจจุบัน 

สำหรับประวัติของอาคารสำนักงานเขตพระนครหลังปัจจุบัน แต่เดิมเป็นบ้านของพระยาอมเรศร์สมบัติ (นายอมเรศร์ สุขะวนิช) ซึ่งสร้างขึ้นในระยะเดียวกันกับพระที่นั่งอนันตสมาคม(พ.ศ. ๒๔๕๗) ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๗ พระยาอมเรศร์ฯ ได้ขายบ้านหลังนี้ให้แก่นายฉวี โกมลกิติ พ.ศ.๒๔๙๖ นายฉวี โกมลกิติ ขายให้กับสถานเอกอัครราชฑูตเวียดนาม และ พ.ศ. ๒๕๑๖ สถานเอกอัครราชฑูตเวียดนามขายให้กับกรุงเทพมหานคร ขณะนั้นมีเนื้อที่ดินประมาณ ๑ ไร่ ๑ งาน ๗ ตารางวา และเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๐ ได้จัดซื้อที่ดินต่อเนื่องขยายพื้นที่เขตขึ้นอีก ๒ ไร่ ๗๙ ตารางวา การจัดซื้อในครั้งนี้ได้บ้านซึ่งปลูกด้วยไม้สักจำนวน ๑ หลัง เดิมเป็นบ้านของพระตำรวจตรีพระยามหาเทพกระษัตรสมุห (เจ๊ก รัตนทัศนีย์) บ้านหลังนี้สร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช ๒๔๖๕ ซึ่งสำนักงานเขตพระนครได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้สวยงาม คงรูปแบบเดิม ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร