Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาเขตพระนคร
“ เป็นนครแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ” 


ยุทธศาสตร์เขตพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
   1. สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ สืบค้นหา พัฒนา โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนการบำรุงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยภาครัฐ เอกชน และประชาชน
   2. เสริมสร้างให้เขตพระนครเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ โดยอาศัยศักยภาพของศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและทรัพยากรอื่นๆในท้องถิ่น
   3.เพิ่มประสิทธิภาพและจัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
   4. จัดให้มีระบบข้อมูลให้บริการด้านท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนให้มีแหล่งเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
   1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเศรษฐกิจดั้งเดิม ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์อันมีชื่อเสียงแพร่หลายสู่มาตรฐานสากลมีความโดดเด่นและเป็นที่สนใจ
ของนักท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ
   2.สนับสนุนให้มีการสร้างเศรษฐกิจพื้นบ้านในชุมชนสืบสานสู่สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
   1. เสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและชุมชนต่างๆ รู้และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
และแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ยั่งยืน
   2. ส่งเสริมให้มีดุลยภาพระหว่างศิลปวัฒนธรรมทั้งเก่าและใหม่ในท้องถิ่น