Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลผู้บริหาร

 

นายสุรเดช อำนวยสาร

ผู้อำนวยการเขตพระนคร

นายสัมฤทธิ์ สุมาลี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์ นันทศุภกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

นายปริญญา จันทร์บัว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางจุไรรัตน์  สุบรรณวิลาศ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

นายกัณฒพงศ์ สาขี
หัวหน้าฝ่ายโยธา

นายอธิป ชัยภัทรกุล
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

นายณัฐวุธ วงศาโรจน์
หัวหน้าฝ่ายรายได้

นางพนัสดา ทองฝาก
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นางสาวพรพิมล บุญคชา
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

นายเจษฎา ประภาสะวัต
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

นางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

พันโทสุพิชา จันทร์ลอย
สัสดีเขตพระนคร