Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลผู้บริหาร

 
นายสุริยชัย  รวิวรรณ
ผู้อำนวยการเขตพระนคร
ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์  นันทศุภกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
นายสัมฤทธิ์ สุมาลี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
นายปริญญา  จันทร์บัว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นายธเนษฐ สาขี
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายอธิป  ชัยภัทรกุล
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
นางสาวกรรณิการ์  บุหงาแดง
หัวหน้าฝ่ายรายได้
นางพนัสดา  ทองฝาก
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
นางสาวพรพิมล บุญคชา
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นายเจษฎา  ประภาสะวัต
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นางสาวอัญชลี  ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
พันโท สุพิชา  จันทร์ลอย
สัสดีเขตพระนคร