Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

โรงเรียนในสังกัด

1.โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม   >>Facebook<<

2.โรงเรียนวัดตรีทศเทพ  
 >>Facebook<<

3.โรงเรียนวัดราชนัดดา  
 >>Facebook<<

4.โรงเรียนวัดมรรณพารามฯ  
 >>Facebook<<

5.โรงเรียนวัดสุทัศน์  >>
Website<<  >>Facebook<<

6.โรงเรียนวัดมหาธาตุ 
>>Facebook<<

7.โรงเรียนวัดพระเชตุพน  >>
Website<<  >>Facebook<<

8.โรงเรียนราชบพิธ 
 >>Facebook<<

9.โรงเรียนวัดราชบูรณะ  
>>Facebook<<

10.โรงเรียนวัดอินทรวิหาร  
>>Facebook<<

11.โรงเรียนวัดใหม่อมตรส 
 >>Facebook<<