Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานเขตพระนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คลิกที่นี่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่