Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

ฝ่ายทะเบียน

 1. การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย กรณีไม่มีผู้แจ้งหรือนายทะเบียนตรวจพบ
 2. การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
 3. การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย กรณีมีผู้แจ้ง
 4. การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง
 5. การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย
 6. การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย
 7. การออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง
 8. การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-มีหลักฐานแสดงตน
 9. การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-ไม่มีหลักฐานแสดงตน
 10. การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีข้อมูลการย้ายถูกจำหน่าย
 11. การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตแล้วหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ
 12. การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.7) กรณีเจ้าของชื่อสกุลตายหรือศาลมีคำสั่งถึง ที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ
 13. การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 14. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการของบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
 15. การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลยังมีชีวิตอยู่
 16. การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือขอกลับใช้ชื่อสกุลเดิมของตน
 17. การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่นๆ เช่น การใช้ชื่อสกุลตามมารดา บิดา ผู้รับบุตรบุญธรรมการใช้ชื่อสกุลเดิมของตน ฯลฯ 
 18. การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล
 19. การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง
 20. การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง (กรณีใช้ราชทินนามตนเป็นชื่อตัวหรือชื่อรอง)
 21. การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
 22. การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
 23. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคัดรับรองจากเอกสารต้นฉบับ
 24. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคัดรับรองจากฐานข้อมูล
 25. การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร
 26. การตรวจ คัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว หรือการรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว
 27. การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าภายในเขตเดียวกัน
 28. การแจ้งย้ายออกโดยไม่ทราบที่อยู่
 29. การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน - ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน
 30. การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีไม่สอบสวน
 31. การแจ้งย้ายออกของบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศ
 32. การแจ้งย้ายออกกรณีปกติทั่วไป
 33. การจำหน่ายชื่อสกุล
 34. การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ กรณีฉบับเดิมชำรุด สูญหายหรือถูกทำลาย
 35. การจำหน่ายชื่อรอง
 36. การจดทะเบียนสมรส กรณีบุคคลต่างด้าว
 37. การจดทะเบียนสมรส กรณีในสำนักทะเบียน
 38. การขอกำหนดบ้านเลขที่ กรณีบ้านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 39. การขอกำหนดบ้านเลขที่ กรณีบ้านที่ชอบด้วยกฎหมาย
 40. การจดทะเบียนสมรส กรณีนอกสำนักทะเบียน
 41. การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
 42. การขอใบแทนหนังสือสำคัญ กรณีชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย
 43. การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีในสำนักทะเบียน
 44. การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีนอกสำนักทะเบียน
 45. การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
 46. การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ (กรณีใช้ราชทินนามของตน/บุพการีหรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล)
 47. การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่
 48. การจดทะเบียนการหย่า กรณีการหย่าต่างสำนักทะเบียน
 49. การจดทะเบียนการหย่า
 50. การขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ 
 51. การขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย กรณีมีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูลซึ่งสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้
 52. การขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย กรณีไม่มีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูลหรือมีแต่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้
 53. การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ
 54. การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน
 55. การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 56. การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีผู้ขอมีบัตรมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ กรณีมีหลักฐาน
 57. การขอมีบัตรครั้งแรก กรณีไม่มีหลักฐานหรือขอมีบัตรเกินกำหนด
 58. การขอมีบัตร กรณีไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร
 59. การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปี (กรณีมีหลักฐานแสดงการเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกเว้น หรือกรณีอายุเกินเจ็ดสิบปีที่มีรายการบัตรเดิม)
 60. การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) หรือแจ้งเกิดเกินกำหนด
 61. การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
 62. การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทย  ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาล
 63. การขอเปลี่ยนบัตรกรณีอื่น ๆ เช่น กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม
 64. การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ
 65. การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล
 66. การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ
 67. การบันทึกเพิ่มเติมในทะเบียนครอบครัว
 68. การออกหนังสือรับรองการเกิด
 69. การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีอ้างว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง
 70. การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านโดยอาศัยหลักฐานสูติบัตรใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้าน แบบเดิม
 71. การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลสัญชาติไทย ที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิด
 72. การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีบุคคลสัญชาติไทยเกิดในต่างประเทศโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
 73. การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499
 74. การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติซึ่งยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
 75. การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทย
 76. การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน
 77. การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
 78. การเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
 79. การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
 80. การแจ้งย้ายเข้ากรณีย้ายกลับที่เดิม
 81. การแจ้งย้ายเข้ากรณีปกติทั่วไป
 82. การแจ้งย้ายเข้ากรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ (เฉพาะมีรายการในฐานข้อมูล)
 83. การแจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (เกิดในท้องที่สำนักทะเบียน)
 84. การแจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น)
 85. การแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง
 86. การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
 87. การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดในท้องที่สำนักทะเบียน)
 88. การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น)
 89. การแจ้งการตายของคนตายในท้องที่สำนักทะเบียน
 90. การแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อได้ว่ามีการตายแต่ยังไม่พบศพ
 91. การแจ้งการตาย กรณีมีการตายและไม่ทราบว่าคนตายเป็นใคร
 92. การแจ้งการตาย กรณีคนที่ตายในท้องที่สำนักทะเบียนอื่น
 93. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีคำสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ
 94. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีบุคคลมีชื่อซ้ำในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 แห่ง
 95. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตายแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านโดยมีหลักฐานการตาย
 96. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตายแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานการตาย
 97. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
 98. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของบิดามารดาของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอื่น หรือไม่สัญชาติ เป็นสัญชาติไทย
 99. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติกรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง