Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

1. การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย

2. การจดทะเบียนนิติกรรม

3. ทะเบียนศาลเจ้า 

4. การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด 

5. การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ

6. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์

7. การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ 

8. การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

9. การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

10. การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

11. การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

12. การเลิกมูลนิธิ 

13. การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ

14. การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ

15. การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ 

16. การเลิกสมาคม 

17. การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม

18. การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม

19. การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม 

20. การสละมรดก 

21. การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก 

22. การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก 

23. การทำพินัยกรรมด้วยวาจา 

24. การทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ 

25. การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง 

26. การสอบสวนรับรอง