Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

ฝ่ายปกครอง

 1. การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย
 2. การจดทะเบียนนิติกรรม
 3. ทะเบียนศาลเจ้า 
 4. การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด 
 5. การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ
 6. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์
 7. การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ 
 8. การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 9. การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 10. การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 11. การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 12. การเลิกมูลนิธิ 
 13. การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ
 14. การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ
 15. การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ 
 16. การเลิกสมาคม 
 17. การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
 18. การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม
 19. การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม 
 20. การสละมรดก 
 21. การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก 
 22. การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก 
 23. การทำพินัยกรรมด้วยวาจา 
 24. การทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ 
 25. การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง 
 26. การสอบสวนรับรอง