Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตสำนักงานเขตพระนคร
78 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ติดต่อเรื่องบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนราษฎร์
โทรศัพท์ 
0 2281 5506 ,  0 2281 3772

โทรศัพท์กลาง 0 2281 8125
โทรสาร 0 2281 5579, 0 2628 9063
E-Mail : pranakorn_bkk@hotmail.com

  

 
สำนักงานเขตพระนคร
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการเขต  0 2628 9060
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 
ฝ่าย 1
 0 2628 9062
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 
ฝ่าย 2
 0 2280 1264
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 0 2628 5041
งานปกครองและงานประชาสัมพันธ์  0 2628 9063
งานบริหาร 0 2281 5578  โทรสาร  0 2628 9063, 0 2281 5579
ฝ่ายทะเบียน  0 2281 5506 ,  0 2281 3772  โทรสาร 0 2281 1873
ฝ่ายโยธา  0 2628 5044   โทรสาร 0 2628 5044
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  0 2281 8921  โทรสาร 0 2281 8921
ฝ่ายรายได้  0 2280 1338  โทรสาร 0 2280 1338
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  0 22243 157. 0 2223 5089  โทรสาร 0 2223 5089 
ฝ่ายการศึกษา  0 2628 9067  โทรสาร 0 2628 9067
ฝ่ายการคลัง  0 2628 9061  โทรสาร 0 2628 9061
ฝ่ายเทศกิจ  0 2281 8125  โทรสาร 0 2280 7724
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  0 2282 3667  โทรสาร 0 2282 3667
สัสดีเขตพระนคร  0 2280 7150