Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ1. e-mail : pranakorn_bkk@hotmail.com
2. 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 - กรุงเทพมหานคร 
2. สำนักงานเขตพระนคร (ทางจดหมาย)
    เลขที่ 78 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร  กทม. 10200 โทรศัพท์ 02 628 9063
3. แจ้งด้วยตนเอง ได้ที่ 
    ฝ่ายปกครอง อาคาร 1 ชั้น 1  เลขที่ 78 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร  กทม. 10200 โทรศัพท์ 02 628 9063