Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คู่มือประชาชน และคู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพระนคร

คู่มือประชาชน

1.คู่มือประชาชนปกครอง ข้อ 1-26
2.คู่มือประชาชนทะเบียน ข้อ 27-135
3.คู่มือประชาชนทั้ง 8 ฝ่าย ข้อ 136-222

คู่มือปฏิบัติงาน

1.คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายปกครอง (ฉบับปรับปรุง ปี 2559)
2.คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน (ฉบับปรับปรุง ปี 2559)
3.คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายโยธา (ฉบับปรับปรุง ปี 2559)
4.คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ (ฉบับปรับปรุง ปี 2559)
5.คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายรายได้ (ฉบับปรับปรุง ปี 2559)
6.คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ (ฉบับปรับปรุง ปี 2559)
7.คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายการศึกษา (ฉบับปรับปรุง ปี 2559)
8.คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายการคลัง (ฉบับปรับปรุง ปี 2559)
9.คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2559)
10.คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ (ฉบับปรับปรุง ปี 2559)