Main Menu
BANGKOK PORTAL

คณะกรรมการมูลนิธิ

คณะกรรมการมูลนิธิปลูกป่าในใจ ตามศาสตร์พระราชา
 

พลตำรวจเอกอัศวิน  ขวัญเมือง
กรรมการกิติมศักดิ์

 

ดร. เกรียงพล  พัฒนรัฐ
ประธานกรรมการ

 

นายขจิต  ชัชวานิชย์
รองประธานกรรมการ

 
 
นางวัลยา  วัฒนรัตน์
กรรมการ

 

นางวาสนา  ขวัญเมือง
กรรมการ

 

นายสุทธิกร  เจียรไพฑูรย์
กรรมการ

 

นายวีระวุธ  ภู่ชนะกิจ
กรรมการ

 

นางจินดารัตน์  ชโยธิน
กรรมการ

 

นายสมศักดิ์  มีอุดมศักดิ์
กรรมการ

 

นายธนูชัย  หุ่นนิวัฒน์
กรรมการ

 
นายประเสริฐ  ฉวีอินทร์
กรรมการ

 

นางดรุณี  โลหิตศิริ
กรรมการ

 

นายปิยะ  พูดคล่อง
กรรมการ

 


นายวิรัฒน์  มนัสสนิทวงศ์
กรรมการ

 


นายเฉลิมพล  ศรมณี
กรรมการ

 

นางสาวพันทิพา  สุขีกุล
กรรมการ

นางสุพิชญา  โรงคำ
กรรมการ

นายศักดิ์เทพ  เกียรติพิชญา
กรรมการ

นายวันชัย  พิมทอง
กรรมการ