Main Menu
BANGKOK PORTAL

การสนับสนุนโครงการ

 

การปลูกป่าชายเลนทดแทนพื้นดินที่ถูกน้ำทะเลเซาะให้ได้ตามเป้าหมายของโครงการ จำนวน 3,000 ไร่ สามารถร่วมบริจาคเงินในการสนับสนุนโครงการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารต่าง ๆ ทั่วประเทศ หรือบริจาคได้ที่มูลนิธิและสาขาของมูลนิธิ รายรับจากการเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะนำเข้าบัญชีในการบริหารจัดการโครงการต่อไป