Main Menu
BANGKOK PORTAL

วัตถประสงค์โครงการ

  1. ดำเนินตามแนวพระราชดำริ ด้านอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  2. ป้องกันและแก้ปัญาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่งบางขุนเทียนและคืนพื้นที่ให้กรุงเทพมหานคร
  3. ปรับปรุงป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และเหล่าอนุบาลสัตว์ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร
  4. ส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่ประชาชน
  5. สร้างปอดแห่งใหม่ให้กรุงเทพมหานคร
  6. ส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิดสำนักที่ดีให้กับประชาชนในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
  7. เป็นต้นแบบการเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติและการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
  8. สร้างภาคีเครือข่าย อันเกิดจากความาร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนในการรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืน