Main Menu
BANGKOK PORTAL

ความเป็นมาโครงการ

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปัญหาน้ำทะเลด้านอ่าวไทย กัดเซาะแนวชายป่าทะเลกรุงเทพในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ความยาว 4.7 กิโลเมตร โดยกัดเซาะจากหลักเขตที่ 28 ด้านจังหวัดสมุทรปราการ และหลักเขตที่ 29 ด้านจังหวัดสมุทรสงคราม และลึกเข้ามาในผืนดินกว่า 1.7 กิโลเมตร ทำให้ที่ดินเดิมของชายทะเลหายไปกว่า 3,000 ไร่ ประชาชนต้องอพยพหนีน้ำจากที่ดินเดิมของตน รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายกับป่าชายเลน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และแหล่งอนุบาลที่อยู่ของสัตว์น้ำและสัตว์ปีก
 

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ขณะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและยั่งยีน โดยกรุงเทพมหานคร หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายก่อตั้งกองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ต่อมาได้ขอจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูและบำรุงรักษาปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียนให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ให้มีความสมดุลของระบบนิเวศน์และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครต่อไป