Main Menu
BANGKOK PORTAL

ข่าวสาร

การศึกษาเชิง CSR
           บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชาแนะแนวการศึกษา (เสรี) แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพื่อลดการรวมกลุ่มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทางบริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เป็นรูปแบบวิถี New Normal เผยแพร่วิดีโอการศึกษาเชิง CSR โครงการปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาการถูกน้ำทะเลกัดเซาะพื้นที่ ทำให้ต้องช่วยกันปลูก ป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลกอีกด้วย
 
​​