Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายการศึกษา

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
07/09/2016 การขอคัดสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
04/09/2016 การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
04/09/2016 การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1