Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายทะเบียน

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
22/09/2016 การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน - ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลด
22/09/2016 การแจ้งย้ายออกโดยไม่ทราบที่อยู่ ดาวน์โหลด
22/09/2016 การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าภายในเขตเดียวกัน ดาวน์โหลด
22/09/2016 การตรวจคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว หรือการรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว ดาวน์โหลด
22/09/2016 การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร ดาวน์โหลด
22/09/2016 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคัดรับรองจากฐานข้อมูล ดาวน์โหลด
22/09/2016 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคัดรับรองจากเอกสารต้นฉบับ ดาวน์โหลด
22/09/2016 การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ดาวน์โหลด
22/09/2016 การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ดาวน์โหลด
22/09/2016 การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง (กรณีใช้ราชทินนามตนเป็นชื่อตัวหรือชื่อรอง) ดาวน์โหลด
22/09/2016 ารเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง ดาวน์โหลด
22/09/2016 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล ดาวน์โหลด
22/09/2016 การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น ๆ เช่น การใช้ชื่อสกุลตามมารดา บิดา ผู้รับบุตรบุญธรรม การใช้ชื่อสกุลเดิมของตน ฯลฯ ดาวน์โหลด
22/09/2016 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือขอกลับใช้ชื่อสกุลเดิมของตน ดาวน์โหลด
22/09/2016 การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลยังมีชีวิตอยู่ ดาวน์โหลด
22/09/2016 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการของบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน ดาวน์โหลด
22/09/2016 การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลด
22/09/2016 การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.7) กรณีเจ้าของชื่อสกุลตายหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ ดาวน์โหลด
20/09/2016 การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตแล้วหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ ดาวน์โหลด
20/09/2016 การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีข้อมูลการย้ายถูกจำหน่าย ดาวน์โหลด
หน้า 5 ของ 6