Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายโยธา

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
21/09/2016 การกองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ชั่วคราว การกั้นรั้วชั่วคราว การสร้างนั่งร้านชั่วคราว ดาวน์โหลด
21/09/2016 การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
21/09/2016 การขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง / เชื่อมท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลด
21/09/2016 การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร ดาวน์โหลด
21/09/2016 การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชำรุดหรือสูญหาย ดาวน์โหลด
21/09/2016 การแจ้งความประสงค์จะทำการขุดดิน ดาวน์โหลด
21/09/2016 การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน ดาวน์โหลด
21/09/2016 การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) ดาวน์โหลด
21/09/2016 การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7, แบบ น.8) ดาวน์โหลด
14/09/2016 การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.5, แบบ น.6) ดาวน์โหลด
14/09/2016 การยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กทม.1) ดาวน์โหลด
14/09/2016 การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.5) ดาวน์โหลด
14/09/2016 การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบ ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลด
14/09/2016 การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7) ดาวน์โหลด
14/09/2016 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.4) ดาวน์โหลด
14/09/2016 การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1) ดาวน์โหลด
14/09/2016 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) ดาวน์โหลด
05/09/2016 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2) ดาวน์โหลด
05/09/2016 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.4) ดาวน์โหลด
05/09/2016 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2