Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายโยธา

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
06/07/2015 หลักฐานการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง (update 07/07/2558) ดาวน์โหลด
06/07/2015 ขอให้ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดกฎหมายโดยฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น (update 07/07/2558) ดาวน์โหลด
06/07/2015 การแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร ราย....(update 07/07/2558) ดาวน์โหลด
06/07/2015 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร ราย..... (update 07/07/2558) ดาวน์โหลด
06/07/2015 รายละเอียดการขออนุญาต/ที่ยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร (update 07/07/2558) ดาวน์โหลด
06/07/2015 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (update 07/07/2558) ดาวน์โหลด
06/07/2015 หนังสือรับแบบก่อสร้างและเอกสารไปแก้ไข (update 07/07/2558) ดาวน์โหลด
06/07/2015 ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน (update 07/07/2558) ดาวน์โหลด
06/07/2015 คำร้องขออนุญาตโฆษณา (update 07/07/2558) ดาวน์โหลด
21/05/2015 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) ดาวน์โหลด
21/05/2015 หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ (แบบ ผมร.1) ดาวน์โหลด
21/05/2015 คำร้องการขออนุญาตการต่างๆ ดาวน์โหลด
21/05/2015 ใบอนุญาตการตัดคันหินทางเท้า ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1