Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายการคลัง

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
01/06/2016 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ e-market & e-bidding (update 02/06/2559) ดาวน์โหลด
19/02/2016 คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาพยาบาล (update 19/02/2559) ดาวน์โหลด
29/06/2015 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างก่อนการตรวจรับ) (update 30/06/2558) ดาวน์โหลด
29/06/2015 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ) (update 30/06/2558) ดาวน์โหลด
29/06/2015 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) (update 30/06/2558) ดาวน์โหลด
29/06/2015 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า) (update 30/06/2558) ดาวน์โหลด
29/06/2015 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) (update 30/06/2558) ดาวน์โหลด
29/06/2015 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า) (update 30/06/2558) ดาวน์โหลด
29/06/2015 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) (update 30/06/2558) ดาวน์โหลด
29/06/2015 หนังสือมอบอำนาจ (update 30/06/2558) ดาวน์โหลด
22/06/2015 คู่มือปฏิบัติในการจัดหารครุภัณฑ์ (update 23/06/2558) ดาวน์โหลด
21/05/2015 ตัวอย่างหนังสือตอบรับแจ้งการใช้สิทธิ์ ดาวน์โหลด
21/05/2015 ตัวอย่างหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ์ ดาวน์โหลด
21/05/2015 หน้างบใบสำคัญเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1